08 519 70 666

Support@inleed.se

Avbrott Tällberg 25/4-19

English will follow below.

Jag önskar jag kunde vara positiv till att vi idag slagit besöksrekord på vår egna hemsida med råge. Dessvärre har jag bara anledningar till att vara besviken, ledsen och arg.

När jag startade Inleed för över 12 år sedan så var det just med motiveringen av att kunna leverera en stabil och trygg tjänst för ett bra pris jämfört med konkurrenterna men även ha en engagerad, tillgänglig och tillmötesgående support.

Med den bakgrunden gör det att avbrott som vi hade idag till Tällberg tar extremt hårt. Jag är väl medveten om att en fungerande tjänst är allt för våra kunder och att inte kunna leverera det gör enormt ont. Jag förstår den frustration många av er har och den är fullt förståelig. Jag lider med er!

Vi tog emot första larmet klockan 08.05 och började genast felsöka vad som kunde vara orsaken. Relativt snabbt upptäckte vi att något utanför vår kontroll orsakat avbrottet och hörde genast av oss till våra leverantörer som kunde bekräfta att ett avbrott på kabel hade skett i Borlänge där våra förbindelser till Tällberg går samman.

Jag ber personligen om ursäkt till alla drabbade kunder för dagens avbrott. Det är inte acceptabelt. Det ska bara inte få hända.

Konstant investerar vi i verksamheten, Inleed. Dagligen görs förbättringar för att kunna leverera en bättre tjänst imorgon. Avbrottet som orsakades idag hade kunnat avhjälpas med en ny länk mellan Falun och Tällberg som vi har beställt. Den länken går via Rättvik och passerar aldrig Borlänge. Dessvärre har vi inte fått den länken levererad än. Vi väntar på att vår leverantör ska slutföra denna och hoppas ha igång den inom så snar framtid som möjligt för att kunna leverera en än mer stabilare tjänst till både Falun och Tällberg.

Utöver detta jobbar vi just nu på en helt ny tjänst för de kunder som har krav på högsta tillgänglighet. Vi kallar denna tjänst Prime och innebär, enkelt förklarat, att sin data sprids ut i alla städer där vi har servrar. Det vill säga, Falun, Tällberg och inom kort även Stockholm. Går någon ort ner så fortsätter sidan att fungera på någon av de andra. Tjänsten är inte helt färdigställd ännu men vi räknar med att kunna lansera den i maj månad. För de kunder som är intresserad av att läsa mer om tjänsten går det bra att göra via länken nedan:
https://www.inleed.se/webbhotell/prime/

Jag vill rikta ett stort tack till mina medarbetare på Inleed som dagligen jobbar stenhårt för att kunna leverera så bra tjänster och support som möjligt till våra kunder.
Vill också tacka dig, som kund, att ni valt oss. Vi kommer göra allt för att liknande avbrott inte ska ske igen och fortsätta arbetet med dagligen förbättra våra tjänster. Många är frustrerade över dagens avbrott och jag förstår verkligen er ilska. Jag känner likadant. Min förhoppning är att vi kan återfå ert förtroende. Har ni förslag på förbättringar vi kan göra eller om ni undrar något så ber jag er vänligen att kontakta oss.

– Jens Olsson, VD – Grundare

———————————————

I wish I could be positive that today we have hit visitor records on our own website. Unfortunately, I have only reasons to be disappointed, sad and angry.

When I started Inleed over 12 years ago, it was precisely with the motivation of being able to deliver a stable and safe service for a good price compared to the competitors, but also having a committed, accessible and accommodating support.

It makes me extremely sad and disappointed to experience the issues we had today in Tällberg. I am well aware that a functioning service is everything for our customers and not being able to deliver it makes enormous pain. I understand the frustration many of you have and it is fully understandable. I suffer with you!

We received the first alarm at 08.05 and immediately started troubleshooting what could be the cause. Relatively fast we discovered that something outside our control caused the interruption and immediately heard from us to our suppliers who could confirm that a break in cable had occurred in Borlänge where our connections to Tällberg go together.

I personally apologize to all affected customers for today’s break. It’s not acceptable. It should not happen.

We constantly invest in the business, Inleed. Daily improvements are being made to be able to deliver a better service tomorrow. The interruption that was caused today could have been remedied with a new link between Falun and Tällberg that we have ordered. That link goes via Rättvik and never passes Borlänge. Unfortunately, we haven’t received that link yet. We are waiting for our supplier to complete this and hope to have it started as soon as possible in order to be able to deliver an even more stable service to both Falun and Tällberg.

In addition, we are currently working on a completely new service for those customers who are demanding the highest availability. We call this service Prime and means, simply explained, that its data is spread out in all cities where we have servers. That is, Falun, Tällberg and soon also Stockholm. If any place goes down then the page continues to work on one of the others. The service is not yet fully completed, but we expect to be able to launch it in May. For those customers who are interested in reading more about the service, it is good to do this via the link below:
https://www.inleed.com/web-hosting/prime/

I would like to thank my co-workers at Inleed who work hard every day to be able to deliver as good services and support as possible to our customers.
Would also like to thank you, as a customer, for choosing us. We will do everything possible to ensure that similar interruptions do not happen again and continue to work on improving our services on a daily basis. Many are frustrated with today’s break and I really understand your anger. I feel the same. My hope is that we can regain your trust. If you have suggestions for improvements we can make or if you are wondering something, please contact us.

– Jens Olsson, CEO – Founder